Dāvanu kartes lietošanas noteikumi

15.11.2021.

Šie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka Olgas Židkovas-Prūses sniegto pakalpojumu dāvanu karšu lietošanas kārtību.

1. Noteikumos lietotie termini un definīcijas

Olga Židkova-Prūse, Olga – sertificēts nagu un uzacu kopšanas speciālists, saimnieciskas darbības veicēja, kas sniedz skaistumkopšanas pakalpojumus Olgas skaistuma studijā, Ausekļa ielā 5, Siguldā, kas ir arī Dāvanu kartes izplatītāja.

Pakalpojumi - Olgas Židkovas-Prūses Olgas skaistuma studijā, Ausekļa ielā 5, Siguldā, sniegtie skaistumkopšanas pakalpojumi – manikīrs, pedikīrs, nagu lakošana, nagu pieaudzēšana, uzacu korekcija un krāsošana, skropstu krāsošana, vaksācija. Aktuālais pakalpojumu saraksts redzams Olgas Židkovas-Prūses interneta vietnē www.olgasstudija.lv.

Dāvanu karte, Karte – Olgas Židkovas-Prūses izdota dāvanu karte, kas ir anonīms maksājuma instruments, kam ir piešķirts unikāls numurs, Nominālvērtība, Derīguma termiņš un kas ir paredzēts Olgas Židkovas-Prūses sniegto skaistumkopšanas pakalpojumu Ausekļa ielā 5, Siguldā iegādei.

Aktivizēšana – darbība, kuru veic Olga Židkova-Prūse Kartes iegādes brīdī un kuras laikā Kartei tiek piešķirts Lietošanas termiņš un Pircēja izvēlēta Nominālvērtība. Karte ir derīga lietošanai ar tās iegādes brīdi.

Autorizācija – Olgas Židkovas-Prūses veikts Kartes datu pārbaudes process.

Darījums – finansiāla darbība, ar ko tiek veikta apmaksa par skaistumkopšanas pakalpojumu, izmantojot Karti.

Derīguma termiņš – laika posms no Kartes iegādes līdz pēdējai dienai (to ieskaitot), kad Karti iespējams izmantot pakalpojumu apmaksai (Darījuma veikšanai), ja vien pakalpojumu sniegšanas laiks ir iepriekš pieteikts attiecīgajā dienā.

Lietotājs – fiziska persona, kuras lietošanā ir Karte.

Nominālvērtība – uz Kartes norādītā naudas vērtība, kuru Pircējs apmaksā Kartes iegādes brīdī.

Pircējs – fiziska vai juridiska persona, kas vēlas iegādāties vai ir iegādājusies Karti.

2. Vispārējie noteikumi

2.1. Šie Olgas Židkovas-Prūses Dāvanu kartes lietošanas noteikumi ir saistoši Olgai Židkovai-Prūsei, Pircējam un Lietotājam, kas paredz Karšu izdošanas un lietošanas kārtību, nosakot Olgas Židkovas-Prūses, Pircēja un Lietotāja tiesības, pienākumus un atbildību.

2.2. Ar Karti ir iespējams iegādāties Olgas Židkovas-Prūses sniegtos skaistumkopšanas pakalpojumus Ausekļa ielā 5, Siguldā, pakalpojumu laiku iepriekš piesakot pa tālruni 20389068, par summu, kas nepārsniedz tās Nominālvērtību.

2.3. Dāvanu kartes nav paredzētas skaidras naudas izsniegšanai.

3. Kartes iegāde

3.1. Kartes izplatītājs ir Olga Židkova-Prūse, un Karti var iegādāties Ausekļa ielā 5, Siguldā.

3.2. Kartes ir pieejamas iepriekš nenoteiktās Nominālvērtībās.

3.3. Kartes Nominālvērtību izvēlas Pircējs tās iegādes brīdī. Nominālvērtības apmērs tiek norādīts uz Kartes. Kartes Nominālvērtība nav maināma pēc samaksas veikšanas.

3.4. Kartes iegādes brīdī Pircējam ir jāveic Kartes Nominālvērtības apmaksa pilnā apmērā skaidrā naudā. Olga Židkova-Prūse aktivizē Karti pēc apmaksas saņemšanas. Pircējam tiek izsniegta Karte ar uz tās uzrakstītu Nominālvērtību. Kopā ar Karti Pircējam tiek izsniegts Kartes pirkuma kvīts atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajai kārtībai.

3.5. Pircējam nekavējoties pēc Kartes saņemšanas ir jāpārbauda uz Kartes un Kartes pirkuma kvītī norādītā Nominālvērtība, Derīguma termiņš un vai Karte nav bojāta. Ja Pircējs konstatē neatbilstības, viņam tas nekavējoties jādara zināms Olgai Židkovai-Prūsei. Ja rodas strīds par Nominālvērtību, par noteicošo ir uzskatāma Nominālvērtības summa, kas norādīta Kartes pirkuma kvītī.

3.6. Juridiskās personas, kas vēlas pasūtīt un iegādāties Kartes ar pārskaitījumu, iegādāties lielāku Karšu skaitu vai par lielāku Nominālvērtību, vēršas pie Olgas Židkovas-Prūses un noslēdz atsevišķu Dāvanu karšu pirkuma līgumu.

3.7. Karti ir iespējams lietot darījumiem uzreiz pēc tās iegādes.

3.8. Kartes iegāde Noteikumu 3.4.punktā noteiktajā kārtībā apliecina, ka Pircējs ir iepazinies ar Noteikumiem un pilnībā tiem piekrīt.

4. Kartes lietošana

4.1. Pircējam ir tiesības nodot Karti lietošanā jebkurai trešajai personai – Lietotājam – vai arī lietot to pašam. Nododot Karti Lietotājam, Pircējam ir pienākums Lietotāju iepazīstināt ar Noteikumiem un citu informāciju, kas attiecas uz Kartēm. Tāpat Lietotājam ir tiesības Karti nodot tālāk citiem Lietotājiem bez ierobežojumiem, veicot šai Noteikumu punktā paredzētās Pircēja darbības. Lietotājs iegūst visas Lietotāja tiesības un pienākumus ar Kartes saņemšanas brīdi.

4.2. Vienīgā persona, kurai ir tiesības lietot Karti, veikt Darījumus un izteikt pretenzijas, ir persona, kuras rīcībā ir Karte (Lietotājam).

4.3. Olgai Židkovai-Prūsei nav iespēju un tā nepārbauda, vai Lietotājam ir likumīgas tiesības izmantot viņa turējumā esošu Karti.

4.4. Karti ir iespējams izmantot tikai Darījumu apmaksai par Olgas Židkovas-Prūses sniegtajiem skaistumkopšanas pakalpojumiem Ausekļa ielā 5, Siguldā pakalpojumu laiku iepriekš piesakot pa tālruni 20389068, tās Lietošanas termiņa laikā un par summu, kas nepārsniedz Kartes Nominālvērtību.

4.4.1. Ja Nominālvērtība ir mazāka par plānotā Darījuma apmēru, tad Pārdevējam ir pienākums pieņemt Karti tikai tad, ja Lietotājs samaksā starpību skaidrā naudā vai ar citu Olgas Židkovas-Prūses dāvanu karti.

4.4.2. Lietotājam pirms samaksas par pakalpojumu (pirms Darījuma) ir jāuzrāda Karte Olgai Židkovai-Prūsei.

4.4.3. Pēc Kartes izmantošanas Lietotājs nodod Karti Olgai Židkovai-Prūsei.

4.5. Kartes Nominālvērtība jāiztērē vienā reizē.

4.6. Olgai Židkovai-Prūsei ir tiesības noteikt skaistumkopšanas pakalpojumus, kuru apmaksai Karte nav derīga.

4.7. Karte netiks pieņemta Darījuma veikšanai, ja Kartei beidzies Lietošanas termiņš, tā ir bojāta, viltota vai prettiesiski iegūta.

5. Derīguma termiņš

5.1. Kartes Derīguma termiņš ir 6 (seši) mēneši no attiecīgās Kartes iegādes dienas, un Derīguma termiņš tiek norādīts uz Kartes.

5.2. Ja Lietotājs nav izlietojis Karti līdz attiecīgās kartes Derīguma termiņa pēdējai dienai, tad Karte nākamajā dienā pēc Derīguma termiņa beigām tiek anulēta un Lietotājam nav tiesību prasīt Derīguma termiņa pagarināšanu un/vai Kartes nominālvērtības izmaksāšanu naudā.

6. Nederīgas un bojātas Kartes

6.1. Par nederīgu Karti, ar kuru nav iespējams veikt Darījumus, tiek uzskatīta Karte, kurai beidzies Derīguma termiņš, bojāta vai viltota Karte, Karte, kurai ir viltojuma pazīmes un Karte, kas ir iegūta prettiesiski.

6.2. Par bojātu Karti tiek uzskatīta Karte, kurai konstatēti vizuāli kartes defekti, piemēram, izbalējusi krāsa, plīsumi utt.

7. Atbildība

7.1. Atbildība par skaistumkopšanas pakalpojumiem, par kuriem tiek maksāts ar Karti, ir tikai un vienīgi Olgai Židkovai-Prūsei.

7.2. Pircējs un Lietotājs atbild par Kartes glabāšanu. Pircējs/ Lietotājs uzņemas visus riskus par Kartes nozaudēšanu vai iespējamo bojāeju ar brīdi, kad Karte tiek izsniegta Pircējam un/vai Lietotājam atbilstoši šiem Noteikumiem. Karte netiek anulēta, atjaunota vai mainīta tās nozaudēšanas, zādzības, nolaupīšanas vai citas prettiesiskās rīcības gadījumā.

7.3. Olgai Židkovai-Prūsei ir tiesības līdz visu apstākļu noskaidrošanai aizturēt Karti, ja Karte ir viltota vai Pārdevējam ir aizdomas, ka Karte varētu būt viltota, vai arī, ja Karte ir prettiesiski iegūta.

7.4. Pircējam/Lietotājam nav tiesību prasīt atlīdzību, kompensāciju, zaudējumus un/vai izvirzīt citus prasījumus, ja tie radušies paša Pircēja/Lietotāja (piemēram, Lietotājs pazaudējis Karti) vai trešo personu (piemēram, Karte ir nozagta) rīcības rezultātā.

7.5. Olga Židkova-Prūse nav atbildīga par Pircēju un Lietotāju netiešiem un nejaušiem zaudējumiem, negūto peļņu un zaudējumiem, it sevišķi, kas radušies Kartes nozaudēšanas, nozagšanas, nolaupīšanas vai citas prettiesiskas rīcības rezultātā.

7.6. Olga Židkova-Prūse patur tiesības mainīt Kartes izmantošanas noteikumus vai pārtraukt to tirdzniecību.

8. Beigu noteikumi

8.1. Līdz ar Kartes izmantošanu Olgas Židkovas-Prūses sniegto skaistumkopšanas pakalpojumu iegādei, Noteikumu tvērums izbeidzas un nav attiecināms uz Olgas Židkovas-Prūses sniegtajiem skaistumkopšanas pakalpojumiem.

8.2. Grozījumi Noteikumos attiecībā uz jauniem Karšu pirkumiem stājas spēkā nekavējoties pēc to publicēšanas Olgas Židkovas-Prūses interneta vietnē, bet līdz izmaiņām iegādātām Kartēm tiek piemērota Noteikumu redakcija, kas bija spēkā Nominālvērtības samaksas dienā.

8.3. Visi strīdi tiek risināti pārrunu ceļā. Ja strīdus šādā veidā atrisināt neizdodas, tad tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

8.4. Ja kāds no Noteikumu punktiem (vai daļa no tiem) tiek atzīts par spēkā neesošu vai nepiemērojamu, tad pārējais Noteikumu teksts paliek spēkā.